Allmäntillstånd

Allmänna villkor för leverans och betalning O2HealthBV       

  1. Allmänna

1.Definition 

Vid tillämpningen av dessa villkor:: 

O2Health BV 

                                     

O2health B. V.
Lindenlaan 2
1701GV Centrum
Handelskammaren 72696222

 

Rektor: den andra parten i O2 Health B. V. till ett avtal som avses i artikel 2.1.

2.Tillämplighet av villkoren 

2.1  Dessa Allmänna villkor gäller för alla erbjudanden och avtal (eller ändringar eller tillägg till dem) enligt vilka O2 Health bedriver verksamhet, inklusive leverans av varor, produkter och tjänster. Upphandling, upphandling eller annat arbete. Villkoren för kunden ska inte gälla, om och i den utsträckning som inte ingår i bekräftelsen enligt artikel 3.3.  

2.2  

Om någon Bestämmelse i dessa villkor eller i avtalet befinns vara ogiltig eller förstörd av någon anledning, skall detta inte påverka giltigheten av de andra bestämmelserna.

 

3.Ingående av avtal 

3.1 

Alla erbjudanden och citat är utan skyldighet om inte annat anges. Ett bindande erbjudande ska vara giltigt enligt vad som anges där. 

3.2 

Användningen av anläggningar fastställs alltid i ett avtal. 

3.3 

O2 hälsa skall inte vara bunden förrän avtalet eller senare ändringar eller tillägg till detta har uttryckligen och skriftligen bekräftats av O2 hälsa.

 

  1. Utförande av kontrakt/ samarbete med kunden

4.1 

O2 Health kan kräva att kunden håller en kontaktperson tillgänglig under kontraktets utförande, med vilken O2 Health kan upprätthålla alla kontakter relaterade till kontraktet på uppdrag av kunden. 

4.2 

Genomförandefrister som anges i O2 Health är endast vägledande och gäller inte som en tidsfrist eller en tidsfrist. Så snart det är förutsebart att en exekveringstid kommer att överskridas, kommer O2 Health att informera kunden om detta. 

 

O2 Health har då rätt att uppfylla sina skyldigheter på ett datum som ska överenskommas med kunden. Tidsfristerna för verkställighet börjar löpa från och med den dag då den första utbetalningen görs i enlighet med artikel 2.1 i konventionen. 7.3 har mottagits av O2 Health. 

 

4.3 

Om det har överenskommits att arbetet kommer att utföras i etapper, kan O2 hälsa avbryta arbetets början för en efterföljande fas tills kunden har godkänt resultaten från föregående fas skriftligen. 

4.4 

O2 Health är inte skyldig att påbörja eller fortsätta arbetet så länge kunden inte i sin helhet har lämnat de handlingar, frågor, data, information eller information som krävs av O2 Health för utförandet av arbetet. 

4.5 

Om kunden lämnar information eller föremål av något slag som han anser nödvändiga för att fullgöra kontraktet för sent, och om detta orsakar förseningar i projektet, eller om övertid eller anställning av ytterligare personer eller utrustning gör det möjligt att kompensera för hela eller en del av den förlorade tiden, ska de extra kostnaderna debiteras. Vid mottagandet av den sena informationen kommer de extra kostnaderna och leveranstiden att meddelas skriftligen. 

4.6 

Om kunden inte, tillräckligt eller inte i tid uppfyller eller inte kan, uppfylla några skyldigheter med avseende på O2 hälsa, samt, om kunden beviljas ett uppskov med betalning begärs (oavsett beviljandet därav och om det följs av konkurs eller på annat sätt, diskretionär förvaltning av sina tillgångar och skulder, förlorar, och har O2 för hälsan av lagen, för genomförandet av avtalet och att avbryta eller avsluta, utan rättsligt ingripande, helt eller delvis, för att lösa upp avtalet, utan någon ersättning måste betalas ut och utan att det påverkar O2 Health övriga rättigheter i ett sådant fall.

4.7 

Om avtalet delvis har ingåtts på grundval av anställbarheten hos en viss anställd eller O2-hälsofaciliteter innebär detta inte att arbetet utförs enbart av den personen eller under hans eget ansvar. 

 

  1. Resultat

5.1 

Förutsatt och efter att kunden har fullgjort alla sina skyldigheter enligt avtalet, skall han ha rätt att använda de resultat och / eller leveranser som rapporteras skriftligen av eller på uppdrag av O2 Health enligt avtalet inom ramen för sin normala affärsverksamhet och med förbehåll för bestämmelserna i dessa Allmänna villkor.  5.2 

Rapporter, ritningar, beräkningar och all annan information som kunden tar fram eller tillhandahåller inom ramen för ett avtal, i den mån de inte skall betraktas som ett resultat av avtalet, skall förbli kundens egendom, med förbehåll för O2 Health rätt att behålla kopior av de skriftliga uppgifter som tillhandahålls eller produceras till stöd för dessa resultat från kontraktet. 

5.3

Publicering av kunden av resultaten av ett uppdrag eller av rapporter, ritningar och beräkningar som utfärdats av O2 Health, allt i vid mening, kräver föregående skriftligt samtycke från O2 Health. 

5.4

Utan kundens samtycke kommer O2 Health inte att ge tredje part tillgång till resultaten av ett avtal eller till företagsdata eller annan information från kunden i den mån det skulle strida mot bestämmelserna i artikel 4. 5.2 eller vars sekretess är rimligt uppenbar. 

5.5 

Om O2 Health riskerar att skadas eller hotas av att skada sitt anseende genom att tillhandahålla information till tredje part av kunden utan föregående skriftligt samtycke från O2 Health, ska O2 Health avstå från den tystnadsplikt som avses i punkt 1.  

5.6

O2 Health åtar sig att arkivera uppgifter som ligger till grund för avtalet i 36 månader efter det att avtalet har genomförts.  

 

  1. Fakturering och betalning

6.1 

Faktureringen skall ske till de priser och priser som överenskommits enligt avtalet.   

6.2 

De belopp som anges i anbudet eller kontraktet ska inte omfatta mervärdesskatt och ska beräknas på grundval av de satser, beräkningsmetoder och priser som gäller vid tidpunkten för anbudet. 

6.3

Om inte annat anges i kontraktet eller i Erbjudandet, ska det totala belopp som kunden ska betala faktureras kunden inom den överenskomna tid och de tidsfrister som anges i anbudet.  

6.4

I citat anges kontrakt och orderbekräftelser, priserna är baserade på kostnadsfaktorer som valutakurser, tillverkningspriser, råvarupriser och materialpriser, löne-och transportkostnader, försäkringspremier, skatter, importtullar och andra statliga avgifter, det vill säga vid den tidpunkt då avtalet kom till en guld

6.5

Vi förbehåller oss rätten, om, efter den dag då avtalet ingicks men före leveransdagen, ökningar inträffar i en eller flera av kostnadsfaktorerna, att debitera dessa ökningar till köparen. 

6.6

Alla priser är baserade på EX WORKS enligt Incoterms 2018. Kostnaderna kommer att debiteras kunden, om inte annat överenskommits.

6.7

Betalningen skall ske i Euro i enlighet med de betalningsvillkor som fastställs i anbudet. Invändningar mot en faktura ska mottas skriftligen av O2 Health inom 14 dagar från fakturadatumet men ska inte upphäva kundens betalningsskyldighet. 

6.8

Betalningsperioden ska vara 14 dagar om inte annat överenskommits.

6.9

Om en betalningsperiod överskrids förfaller kapitalbeloppet automatiskt och, utan att någon underrättelse eller meddelande krävs, en daglig räntesats motsvarande ECB: s inlåningsränta + 3,75% plus indrivningskostnaderna med minst 15% av det totala fakturabeloppet, med minst 40 euro, - för uppdragsgivarens räkning.  6.10 O2 Health har rätt att när som helst, även under fullgörandet av ett avtal, ta emot hela eller delar av i avsaknad av vilken O2 Health sedan har rätt att avbryta eller upplösa fullgörandet av det aktuella kontraktet utan att meddela om fallissemang.  6.11 alla varor som levereras till kunden, oavsett om de redan har bearbetats eller använts av kunden, ska förbli O2 Health egendom tills alla belopp som kunden ska betala till O2 Health enligt avtalet betalas av kunden., helt nöjd. 

 

  1. Force majeure och ändrade omständigheter

7.1 

Om genomförandet av O2 för hälsa av avtalet är tillfälligt eller permanent inte är möjligt, till följd av en force majeure händelse, eller i händelse av att efter ingåendet av avtalet, omständigheter uppstår som, vid tidpunkten för ingåendet av avtalet var inte rimligen förutsebar och som är av sådan art att en kund av O2 hälsa, enligt normerna för rimlighet och rättvisa, inte är oförändrat underhåll av avtalet inte kan kräva, det är O2 hälsa, rätt, utan rättsligt ingripande och utan att själv vara skyldig att betala någon ersättning, att lösa upp kontraktet helt eller delvis. 

7.2 

Force majeure ska omfatta hela eller delar av en tredje parts underlåtenhet från vilken varor eller tjänster erhålls på grund av force majeure. 

7.3 

Force majeure i den mening som avses i denna artikel ska också anses föreligga när det inträffar vid en tidpunkt då O2-hälsan redan hade överskridit det överenskomna datumet för slutförandet av skäl som kan hänföras till O2-hälsan. 

 

  1. Garanti

8.1 

O2 hälsa kommer att utföra arbetet med omsorg och efter bästa förmåga, söker bästa möjliga resultat. O2 Health garanterar inte användbarheten av de erhållna resultaten och deras effektiva användning av kunden. 

8.2 

Vid bevisade brister i resultaten som grundar sig på fel, försummelser eller felaktigheter som endast kan tillskrivas O2-hälsan och som kan återvinnas enligt rimliga normer, skall O2-hälsan, för egen räkning, noggrant och efter bästa förmåga, avhjälpa eller korrigera dem upp till högst 10 000 euro exklusive. MOMS. Dessa belopp gäller summan av alla fordringar gemensamt enligt ett och samma avtal. 

8.3 

O2 Health ska aldrig hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av användningen av resultaten av dess arbete eller leveranser eller från överskridandet av tidsfrister, eller för följdskador eller indirekta skador, inklusive vinst eller missade besparingar. 

 

    

 

  

 

8.4 

O2 Health tar inget ansvar för skador till följd av fel i varor som levereras till O2 Health som har vidarebefordrats av O2 Health till kunden, såvida inte och i den mån O2 Health kan återkräva sådan skada från leverantören. 

8.5 

Den huvudansvarige ska ersätta O2 Health och dessa O2 Health-användningsområden vid fullgörandet av kontraktet för alla påståenden från tredje part som rör användning eller tillämpning av resultat, data, kunskap, information, mönster, programvara eller levererade varor från O2 Health. 

8.6 

Varje garantiåtagande skall löpa ut tolv månader efter det att avtalet har genomförts fullt ut eller efter det att den slutliga betalningsperioden har förfallit. Krav från kunden ska annulleras om de inte har lämnats in inom en vecka efter förekomsten av en defekt eller rimligen kunde ha upptäckts. 

 

  1. Allmän uteslutning av ansvar

9.1 

Om kunden och / eller hans personal är på platsen eller i, på eller i närheten av lokaler eller anläggningar för O2 hälsa, skall de följa instruktionerna för O2 hälsa. Kunden skall kräva att hans personal följer dessa instruktioner.   9.2 

O2 Health ansvarar inte på något sätt för personskada eller skada på egendom som den huvudansvarige, hans personal och/eller deras verksamhet ådrar sig under vistelsen på land eller i, på eller i närheten av lokaler eller anläggningar för O2 Health. Den huvudansvarige ska ersätta O2: S hälsa mot hans Personals påståenden i detta avseende. 

9.3 

Kunden ska vara ansvarig för personskada och/eller skada på hälsan och / eller personer som är anställda av O2 Health vid fullgörandet av kontraktet, under fullgörandet av kontraktet i fält, som en del av de tilldelade uppgifterna, såvida detta inte beror på grov vårdslöshet eller vårdslöshet från den eller de berörda personerna. Övriga villkor som överenskommits med de personer som deltar i genomförandet av avtalet av O2 health bestämmelse.  

 

  1. Överföring av kontraktet

Kundens rättigheter och skyldigheter enligt kontraktet kan endast överlåtas med föregående skriftligt samtycke från O2 Health, där O2 är hälsan på vissa villkor, men sådant samtycke får inte undanhållas orimligt. 

 

  1. Tvister och tillämplig lag

11.1 

Endast nederländsk lag gäller de erbjudanden vi har gjort och alla avtal vi har ingått.

11.2 

I händelse av en konflikt mellan de nederländska och engelska versionerna av dessa villkor ska den nederländska versionen ha företräde. 

11.3

Vi har rätt att ändra eller komplettera villkoren. Mindre ändringar kan göras när som helst. Stora förändringar i innehållet diskuteras (i förväg) med kunden".

 

Det privata företaget O2 Health etablerat i Heerhugowaard nederländerna